ข้อมูลทั่วไปประเทศสหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปเรียก สหรัฐ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง 5 ดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ โดย 48 รัฐและเขตปกครองกลางตั้งอยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ มีเขตแดนติดต่อกับประเทศแคนาดาทางทิศตะวันออกและข้ามช่องแคบเบริงจากประเทศรัสเซียทางทิศตะวันตก และรัฐฮาวายเป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกลาง ดินแดนของสหรัฐกระจายอยู่ตามมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน ครอบคลุมเขตเวลาเก้าเขต ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศและสัตว์ป่าของประเทศหลากหลายอย่างยิ่ง


สหรัฐมีพื้นที่ขนาด 9.8 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 326 ล้านคน ทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นประเทศซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และเป็นที่พำนักของประชากรเข้าเมืองใหญ่สุดในโลกการมีลักษณะแบบเมืองทะยานเกิน 80% ในปี ค.ศ. 2010 และนำสู่มหภาค (megaregion) ที่เติบโตขึ้น เมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และนครใหญ่สุดคือ นครนิวยอร์ก


ภูมิอากาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกามีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันไปแต่ละเขต เนื่องจากมีภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ โดยทั่วไปแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นกว่าประเทศไทยเนื่องจากสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ทางแถบตะวันออกของประเทศอากาศในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อนจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน ส่วนทางด้านชายฝั่งตะวันตกค่อนข้างจะมีฝนตกบ่อย มีหิมะตกพอสมควร ปริมาณแสงแดดก็มีไม่มากนัก ทางตอนกลางของประเทศมีหิมะตกพอสมควรถึงหนักมาก แสงแดดค่อนข้างมาก


ฤดูกาล

  • ฤดูหนาว (Winter) (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)(มีนาคม-พฤษภาคม)
  • ฤดูร้อน (Summer)(มิถุนายน-สิงหาคม)
  • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)(กันยายน-พฤศจิกายน)


ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้ 


 1. ระดับอนุบาล (Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ 


 2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6) 


3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

3.1. โรงเรียนรัฐบาล นักเรียนทุนส่วนตัว มีสิทธิ์เรียนได้เป็นเวลา 1 ปี เท่านั้น
3.2. โรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบ
1) Independent School หรือ Prep. School เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
2) Parochial School โรงเรียนศาสนาโรมันคาธอลิค
 3)   Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ 


4. ระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1. วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1) Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้ 

2) Terminal/Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และงานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับอนุปริญญา 


 4.2. วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแบบแผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

4.3. วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท 

4.4. มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 - 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ
 4.5. สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว 


ภาคการศึกษา

 สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นกับ ความต้องการของสถานศึกษา และความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่ 

1. ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 Semester ๆ ละ 16 - 18 สัปดาห์ และอาจมี 1 หรือ 2 summer session 

1.1. Fall Semester เปิดประมาณกันยายนถึงกลางธันวาคม
1.2. Spring Semester เปิดประมาณมกราคมถึงกลางเมษายน
 1.3. Summer Semester เปิดประมาณกลางพฤษภาคมถึงสิงหาคม


2.ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 3 เดือน 

2.1. First เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม
2.2. Second เปิดประมาณมกราคมถึงเมษายน
 2.3. Third เปิดประมาณพฤษภาคมถึงสิงหาคม 


3. ระบบ 4-1-4 แบ่งภาคเรียนเป็น 2 เทอม (Semester) เทอมละ 15 สัปดาห์ คั่นด้วยเทอมสั้น ๆ เรียกว่า Mini-term หรือ Interim เทอมสั้นนี้ มีระยะเวลาเรียน 1 เดือน 

3.1. Fall เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม
3.2. Mini-term หรือ Interim เปิดประมาณมกราคม (1 เดือน)
 3.3. Spring เปิดประมาณกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม


ขอบคุณข้อมูลจาก: wikipedia, Thai Travel Center, Pixabay, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันและนักศึกษาบางส่วนของเราทุนการศึกษาจาก 

Saint Louis University


อ่านต่อเรียนมหาวิทยาลัยเก่าแก่ 

ติดท้อปโลกหลายสาขา 

โดยเฉพาะ Ceramics  และ Engineering


อ่านต่อเรียนอเมริกาในงบ 5 แสนบาทต่อปีขึ้นไป รวมกินอยู่ (หลังหักทุน) ในม. Rank ดี เมืองปลอดภัย University of Findlay


อ่านต่อ
มาทำความรู้จักกับ 

Pace University, New Yorkอ่านต่อการเรียนในอเมริกาในช่วงโควิดอ่านต่อเรียนต่อ MBA ที่  Chicago 

ในงบเบาๆ ไม่ต้องสอบ  GMAT


อ่านต่อUniversity of Delaware

เก่าแก่  ติดท้อป

ทุนการศึกษา  $5,000-18,000  

สำหรับนศ.ที่มีผลการเรียนดี


อ่านต่อใครอยากไปเรียนอเมริกา ยกมือขึ้น
อ่านต่อลีโอรีวิวสั้นๆ เกี่ยวกับ 

Oregon State University


อ่านต่อKent State University


อ่านต่อStudy in the USA 

เกรดไม่ได้  ภาษายังไม่ดี 

มีทางออก 


อ่านต่อการทำงานจริงกับบริษัทในประเทศอเมริกาหรือที่เรียกว่า OPT


อ่านต่อ
Bay Path Universityอ่านต่อ

Bangkok
______________________________________

Address: 28/10 Sukhumvit 61
North Klongton, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66)8 1934 9695,

            (66)8 1655 7044,

            (66)8 6305 5259Chiangmai
____________________________________


Tel: (66)8 1359 2100
        


 


เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่