ข้อมูลทั่วไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์


สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก โดยมีพรมแดนติดกับ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง นอกจากนี้ลักษณะของประเทศยังคล้ายกับประเทศเบลเยียม


สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม สำหรับเลี้ยงสัตว์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีพื้นที่ประมาณ 41,287 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่าตัว จัดว่ามีภูเขามากที่สุดในยุโรป และเป็นประเทศที่มีทะเลสาบอยู่มากมาย ซึ่งเกิดจากแอ่งที่ลุ่มระหว่างหุบเขานั่นเอง ลักษณะของภูมิประเทศจึงไม่ค่อยมีพื้นที่ราบ สวิสเซอร์แลนด์มีอาณาเขตติดกับประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ทำให้ภาษาที่ใช้กันมีทั้ง 4 ภาษา


 ภูมิอากาศ

ในสวิตเซอร์แลนด์ภูมิอากาศจะแตกต่างกันตามแต่ภูมิประเทศ บางแห่งอุณหภูมิในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะแตกต่างกันมาก เช่น เมืองซูริค อุณหภูมิอาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวอาจต่ำถึง -25 องศาเซลเซียส


ฤดูกาล

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี 4 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูใบไม้ผลิ (ปลายมีนาคม – กลางพฤศภาคม)  อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง  6-13 องศาเซลเซียส ในช่วงนี้พระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นเร็วกว่าตอนหน้าหนาวและตกช้าลง
 • ฤดูร้อน (ปลายพฤศภาคม – กลางกันยายน)  ช่วงนี้อากาศจะร้อนถึงร้อนมากและไม่ค่อยมีฝนตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุด ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อุณหภูมิในช่วงเวลากลางจะอยู่ระหว่าง 20-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในตอนกลางคืนจะลดลง เหลือประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ก็แล้วแต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ในช่วงฤดูร้อนนี้จะมีกลางวันที่ยาวนานมากประมาณ 13 ชั่วโมง โดยเฉพาะในเดือนกรกฏาคม แต่เมื่อเริ่มเข้าเดือนสิงหาคมพระอาทิตย์ก็จะเริ่มขึ้นช้าลง แล้วก็ตกเร็วขึ้น
 • ฤดูใบไม้ร่วง (ปลายกันยายน – กลางพฤศจิกายน)  ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกมากที่สุด ในบางปีก็มีฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์ บางปีก็ตกวันเว้นวัน อุณหภูมิในช่วงนี้จะเริ่มละต่ำลงไปที่  7-13 องศาเซลเซียสเท่าๆ กับตอนฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเวลากลางวันก็จะลดลง
 • ฤดูหนาว (กลางพฤศจิกายน – ปลายมีนาคม)  ในฤดูนี้อากาศจะเริ่มเย็นลง จวบจนกระทั่งเข้าช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายมกราคมอากาศจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงนี้ประมาณ -3 ถึง 6 องศาเซลเซียส แต่ในเขตเทือกเขาสูง เช่น บริเวณ Jungfraujoch หรือ Zermatt ก็อาจจะมีอุณหภูมิถึงขนาดติดลบ 10 เลยก็เป็นได้ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหิมะตกหนักในบางเขตด้วย


ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้

 1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education)
   เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 3 - 6 ปี
 2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education)
   เป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันไป แล้วแต่ ๆ ละ มณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education)
  ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดไว้ 3 ปี ต่อจากประถมศึกษาแต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาไว้กี่ปี แต่ถ้ารวมศึกษา ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี เด็กนักเรียนสวิตเซอร์แลนด์ ต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาต้อนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนระดับนี้อายุประมาณ 13 - 15 ปี นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว สามารถเลือกว่าจะเรียนต่อระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ฝึกงานสายอาชีพ Apprenticeship
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Education)  
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  4.1 โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School)
   4.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ
 5. ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
  การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่
   
  5.1  Higher Vocational School สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น
  5.2  Higher Technical School สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์
  5.3 มหาวิทยาลัย (Universities)
   การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
  5.3.1 First Degree (ระดับปริญญาตรี) สถานศึกษาบางแห่งเรียก Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 6 - 13 semester หรือ 3 - 6.5 ปี (2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และสถานศึกษากำหนด
  5.3.2 Doctorate (ปริญญาเอก) ระยะเวลาในการศึกษา 2 - 3 ปี ต่อจากปริญญาตรี การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

ขอบคุณข้อมูลจาก:  Wikipedia,  Meetawee Tour, ฝ่ายแรงงานประจำคณะทูตถาวร ประจำสหประชาชาตินครเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์CLICK HERE

Bangkok
______________________________________

Address: 28/10 Sukhumvit 61
North Klongton, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66)8 1934 9695,

            (66)8 1655 7044,

            (66)8 6305 5259Chiangmai
____________________________________


Tel: (66)8 1359 2100
        


 


เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่