0

เลือกเรียนต่อที่  Europe – UK 

________________________________________


สหราชอาณาจักรและยุโรปเป็นศูนย์กลางการศึกษามาช้านาน โรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรเป็นที่นิยมของนักเรียนและผู้ปกครองเนื่องจากมีระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมาที่ดี นอกจากนั้นสหราชอาณาจักรยังมีระบบการศึกษาแบบสายอาชีพที่เข้มแข็ง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาต่างๆตามความถนัดหรือความชอบได้และการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทก็มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อได้เปรียบของการศึกษาในยุโรปคือค่าเล่าเรียนประหยัดและได้วีซ่าเฃงเก้นซึ่งทำให้นศ.สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆในกลุ่มเชงเก้นได้กว่า 20 ประเทศ และมีระบบการฝึกงานที่เข้มแข็ง เน้นภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี