null

0

Colorado State University


มหาวิทยาลัย Tier 1 "Colorado State University" กับหลักสูตร Pathway 1 ปี เรียนภาษาอังกฤษและเก็บหน่วยกิตมหาวิทยาลัยไปด้วย เพียงมี GPA 2.5 และผลสอบ Password exam 6 (สอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

SKU
SKU-1z7xutjph61z7xutjph6
น้ำหนัก
1 กรัม
ราคา
10 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

Tennessee Tech

10 บาท

SUNY New Paltz

10 บาท