null

0

Adelphi University


เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ใน Garden City รัฐ New York เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1896 มหาวิทยาลัย Adelphi ถูกให้เป็น Best College Nationwide ซึ่งเป็นการจัดอันดับประจำปีของ U.S. New & World Report, 2021 โดยมีนักศึกษากว่า 8,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติถึง 21.4% 


เปิดสอนในหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่ 

  • Robert B. Willumstad School of Business
  • College of Arts and Sciences
  • Gordon F. Derner School of Psychology 
  • College of Education and Health Sciences
  • School of Social Work
SKU
SKU-1z81zu6d7k1z81zu6d7k
น้ำหนัก
1 กรัม
ราคา
10 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน