COURSES

LANGUAGE 
BACHELOR DEGREE 
HIGH SCHOOL 
MASTER DEGREE 
CERTIFICATE/DIPLOMA 
DOCTORATE DEGREE


ข้อมูลทั่วไปสาธารณรัฐเกาหลี


สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

เกาหลีต้องอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1910 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีได้แบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ และ เกาหลีเหนือ อย่างถาวร โดยประเทศเกาหลีใต้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนประเทศเกาหลีเหนือสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

ประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 51,784,669คน (อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยเมื่อเดือนมีนาคม 2018) จัดอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก และอัตราความหนาแน่นของประชากรคือ 513คน/ตารางกิโลเมตร   (อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2017) จัดอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก ประกอบด้วย 9 จังหวัด โซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๆ 6 เมือง คือปูซาน แทกู อินช็อน ควังจู แทจ็อน และอุลซัน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ชี) 88 มณฑล (ตุน) ใน 9 จังหวัด สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติ และศาลทำหน้าที่ทางตุลาการ ทั้งนี้ เกาหลีใต้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 จังหวัด และ 6 เขตการปกครอง (โซล ปูซาน อินชอน แตกู ควังจู แตชอน)


ภูมิอากาศ
ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาลหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า “คเยจอล” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter), ฤดูใบไม้ผลิ (Spring), ฤดูร้อน (Summer) และฤดูใบไม้ร่วง (Autumn / Fall)


ฤดูกาล

  • ฤดูหนาว – คยออุล ช่วงเวลา ธันวาคม – กุมภาพันธ์
    อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส และอาจต่ำสุดถึง - 20 องศาเซลเซียส ในช่วงที่หนาวจัดสภาพอากาศ อากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะตก และจะมีช่วงวันที่อากาศหนาวจัดสลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 -4 วัน


  • ฤดูใบไม้ผลิ – พม ช่วงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม
    อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 6 -16 องศาเซลเซียสสภาพอากาศ ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน


  • ฤดูร้อน – ยอรึม ช่วงเวลา มิถุนายน – สิงหาคม

อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และอาจถึง 35 – 38 องศาเซลเซียส ในช่วงที่ร้อนจัดสภาพอากาศ อากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมาก


  • ฤดูใบไม้ร่วง – คาอึล ช่วงเวลา กันยายน - พฤศจิกายน
    อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 5-25 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ อากาศสดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด


ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของเกาหลีกำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี กำหนดให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาตามความสามารถ ระบบการศึกษาเป็นระบบ 6-3-3-4 คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 4 ปี

   1.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ อนุบาลศึกษาหรือก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

          1.1 การศึกษาก่อนประถมศึกษา

          เป็นการศึกษาที่หลากหลายลักษณะ จัดสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี หลักสูตรการสอนจะครอบคลุมถึงกิจกรรมทางกายภาพ สังคม การแสดงออก ภาษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการเกาหลีพยายามจัดให้โรงเรียนของรัฐมีการสอนระดับอนุบาล พร้อมๆ กับกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในระดับนี้มากขึ้น ยังมีหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษาระดับนี้ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดในรูปแบบของศูนย์ดูแลเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม เป็นต้น

          1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา

          การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ฟรี สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 ขวบขึ้นไป

           1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          เป็นการศึกษาบางบังคับและฟรีบางส่วน คือฟรีในส่วนของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทและนักเรียนในกลุ่มการศึกษาพิเศษภายใต้ข้อกำหนดของประกาศกฎหมายส่งเสริมการศึกษาพิเศษ (Special Education Promotion Act) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ด้วยวิธีจับฉลาก วิธีการเช่นนี้ใช้ทั้งการรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐและเอกชน

          1.4 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          การศึกษาระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ

1) มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

2) มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสองสายแยกย่อยตามเป้าหมายเฉพาะวิชาหลายอย่าง ได้แก่ โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังตอบสนองเด็กที่มีอัจฉริยภาพให้พัฒนาไปสู่โปรแกรมการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ยงจิ (Kyonggi Science) และโรงเรียนทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ จะมีวิธีการคัดเลืิกด้วยวิธีการของตนเอง นักเรียนที่เรียนสายสามัญจะเน้นการเรียนรู้ทางวิชาการทั่วไป และเน้นการฝึกปฏิบัติ โดยเลือกสาขาในขณะที่เรียนอยู่ปีที่ 2 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และการฝึกอบรมทางวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ


   2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเกาหลีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฏีทางวิชาการที่สำคัญ และการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการแข่งขันและการทำงานในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่

1) วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

2) มหาวิทยาลัยด้านอุตสาหกรรม

3) มหาวิทยาลัยด้านการศึกษา (มหาวิทยาลัยครู)

4) วิทยาลัยโพลีเทคนิค

5) มหาวิทยาลัยไปรษณีย์

6) วิทยาลัยเทคนิค

7) วิทยาลัยต่างๆ ที่สอนในระดับอนุปริญญา

โดยสถาบันทั้งหมดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ละประเภทมีลักษณะดังนี้ คือ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ในการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย รัฐจะกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นบรรทัดฐาน เพื่อการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมาตรฐานจะแตกต่างไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ปัจจุบ้นรัฐอนุญาตให้ตั้งมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัดได้ เพื่อให้เกิดมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองชุมชนหรือความต้องการของสาขาวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี การประเมินจากองค์กรภายนอกเชิงคุณภาพจะพิจารณาจากงานวิจัยและเชิงปริมาณจากจำนวนผู้จบการศึกษา


ขอบคุณข้อมูลจาก: wikipedia

สถาบันและนักศึกษาบางส่วนของเรา

Bangkok
______________________________________

Address: 28/10 Sukhumvit 61
North Klongton, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: (66)8 1934 9695,

            (66)8 1655 7044,

            (66)8 6305 5259Chiangmai
____________________________________


Tel: (66)8 1359 2100
        


 


เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่